.

Search in This Blog

Translate

Saturday, October 26, 2013

Relitti in Albania - motonave Probitas


in data 21/mar/2011
In contemporanea all'uscita a pag.72 del nuovo numero di Mondo Sommerso marzo 2011, l'articolo dal titolo "LA MOTONAVE DI SARANDA",
relativo alle immersioni svolte in Albania, sul relitto della motonave Probitas, da componenti dello staff di Acquelibere Sub.
LA MOTONAVE DI SARANDA
di Cesare Balzi - foto Mauro Pazzi

Dopo l'8 settembre '43 alcuni piroscafi furono utilizzati per rimpatriare il nostro esercito schierato sul fronte greco -- albanese.

L'affondamento di uno di essi, il Probitas, non permise però a molti soldati di ritornare in Patria,

scrivendo così una delle pagine più tristi del secondo conflitto mondiale.

Abbiamo esplorato il suo relitto adagiato oggi in una baia nel sud dell'Albania, di fronte all'isola di Corfù.

Gjipe shpellat ,Cave underWater in Albania

Gjipe shpellat ,Cave underWater in Albania

Gjipe shpellat ,Cave underWater in Albania

Friday, October 25, 2013

Discover the most beautiful places in Albania with wonderful images, history, hotels, restaurants, entertainment places


Through this applikacioni AVR invites you on a virtual trip to Albania
Discover the most beautiful places in Albania with wonderful images , history , hotels , restaurants , places of entertainment and various activities in the natural by English Tourism Map, any user of this CD will be able to navigate through the cities of our country and get various information about them .
This program works like Face Book application and any information provided illustrated with images and text can do Meanwhile invite and share from within the program to different cities .
A truly indispensable guide to know our country better , with 3D map Albania posing as a microcosm and a photo gallery of the most interesting points of Albania .
English Tourism Map is a program I built and adapted to be easy to use , with simple guidelines .
This program can be used by any age .
The Face Book app https://apps.facebook.com/albaniantourismmap/?fb_source=bookmark_apps&ref=bookmarks&count=0&fb_bmpos=2_0 can be used by tourists to archaeological sites , cultural and historical . program also has a large amount of photos of Albania .
For tourists who want to visit every part of Albania , the program provides information about extreme sports , previously unexplored places illustrated with photos , activities such as hunting , skiing , water sports , diving , mountaineering , parachuting jumps , kajaki , cave exploration , etc. ..
This gives you the opportunity produkut interoperability with instructions having an interactive map and making this trip even more attractive .
And will also find a road map to update ed recently .
AVR wishes you a good trip .Thursday, October 17, 2013

Voluntary action to promote clean and gates Labëria "Tim Coast forts" from 18-20/Tetor 2013, organized by Smart Tourist Albania


  • Premte nga ora 15.00 18 tetor  deri me 20 tetor  ore 18.00


 • Të dashur miq te Smart Tourist Albania,
  Veç bukurisë së dhuruar nga natyra e Zoti, bregu ynë ka edhe vlera e monumente të ndërtuara nga të parët tanë në shekuj. Në një segment të shkurtër të Brigjeve Shqiptare nga Qeparo i Vjetër gjer në Borsh shtrihen tre kala – fortifikime me vlera të veçanta monumentale, kulturore, historike pjesë e identitetit tonë kombëtar. Kalaja e Qeparoit, Kalaja e Porto Palermos e ndryshe njohur si Kalaja e Ali Pashës e në fund e bukura e pamposhtur Kala e Borshit. Këto kala kanë një potencial të veçantë turistik. Më e spikatur mes tyre është Kalaja e Borshit, Njohur si Kalaja e Sopotit e më tej si Portat e Labërisë. Shumë nga ne kanë kaluar pushime e fundjava vere në Jug por disa kanë neglizhuar të vizitojnë këtë mrekulli.  Ejani me ne fundjavën 18 – 20 tetor, të pastrojmë dhe promovojmë Portat e Labërisë!!
  Motoja jone eshte Act Now as a Smart Tourist! 
  Transporti drejt Borshit (e premte ora 15).
  Ata qe deshirojne te udhetojne te organizuar drejt Borshit te premten pasdite do te duhet te sigurojne bileten e tyre falas nepermjet kesaj platforme: https://kalateebreguttim.eventbrite.com/


  TIME AND PLACE OF DEPARTURE FOR shareholders
  For all our shareholders who are registered with Eventbrite platform, and they get their tickets starting tomorrow (Friday 18th) at 15.00. Place of departure is the new Tirana Maternity (on your arm). Action on Saturday Borshi Castle, Sunday Countryside Qeparo action. Better see you tomorrow!!! Do not hesitate to contact us at Facebook.
  https://www.facebook.com/events/163329140532268/164717050393477/?notif_t=plan_mall_activity
  Registration https://kalateebreguttim.eventbrite.com/. Print Ticket to provide transportation, accommodation and meals during the action.
  Dear friends of the Smart Tourist Albania
  Besides the beauty of nature bestowed by God , our coast is the value of monuments built by our ancestors for centuries . In a short segment of the Albanian coast from Old Qeparo Borshi extend up to three castles - with special fortifications monumental , cultural , historic part of our national identity . Qeparo Castle , Castle of Porto Palermo otherwise known as the castle of Ali Pasha at the end of the beautiful castle of Borshi invincible . These castles have a unique tourist potential . Most prominent among them is Borshi Castle , known as the Castle of Sopot further as Labëria gates . Many of us have spent the weekend summer vacation in the South but some have neglected to visit this miracle .

  Come to the weekend October 18 to 20 , to purify and promote Labëria gates ! !
  Our motto is not Act Now a Tourist Smart !
  Transportation to Borshi ( Friday at 15 ) .
  Those wishing to travel to Borshi organized on Friday afternoon will have to provide their free tickets via this platform :
  https://kalateebreguttim.eventbrite.com/


Kështjella Porto Palermo.
 Ndërtuar në kohën e pashallëqeve të mëdha shqiptare si pjesë e Pashallëkut të Janinës ndërtuar nga Ali Pashë Tepelena. Më herët kjo zonë kish qenë edhe manastir. Fortifikimet kanë karakteristika të veçanta të mbrojtjes, qëndresës dhe sigurisë. Kjo kështjellë u përdor gjatë kohës së komunizmit herë për të internuar kundërshtar të regjimit e herë si pjesë e makinerisë ushtarake të kohës. Megjithëse kështjella ka mure të forta fortifikuese, histori qëndresash në luftëra dhe sulme nga deti, shumë e njohin si kështjella e Vasliqisë dhe besojnë versionin se kështjella u ndërtua për nder të gruas së bukur e të re të Pashait. Fakt është që kështjella ishte në funksion të qëndresës dhe betejave në pashallëkun e Janinës ndërsa fare pranë saj shtrihet edhe Gjiri i Vasiliqis, një gji i bukur ku rrëfehet se dikur ndërsa Vasiliqia lahej në ujërat kristal të Jonit nga kështjella pashai admironte me dylbi hiret e gruas së tij të re.
Porto Palermo Castle .
 Built in the time of great Patriarchies Albanian Patriarchy as part of Ali Pasha of Ioannina built Tepelenë . Earlier this area had been the convent . Fortifications have special features to protect , resistance and safety . This castle was used during communist times for exiled opponent of the regime of the time as part of the military machine of the time. Although the castle has strong fortification walls , history center in wars and attacks from the sea , many recognize as rock version of Vasliqisë and believe that the castle was built in honor of the beautiful wife of the new Pasha . The fact is that the castle was a function of resistance and battles of Ioannina Paschalis while it lies very close to the Gulf of Vasiliqi , a beautiful bay where once confessed that while Vasiliqia bathed in crystal waters of the Ionian Pasha castle graces admired woman with binoculars his new.

Kalaja e Borshit.
Borshi është një fshat i lashtë. Kështjella e tij daton në shekullin IV para erës së re. Kjo kështjellë në mesjetë njihet si Kështjella e Sopotit. Ka mure të trasha tre metra të punuara me blloqe të mëdha guri dhe zë 5 ha sipërfaqe. Është simbol i qëndresës së burrave e grave të Labërisë e njohur dhe në këngët e trimërisë e qëndresës shqiptare. Në vitin 1417 ra në duar të osmanëve. Për të u bënë një varg betejash ndërmjet kryengritësve himarjot dhe pushtuesve. Në vitin 1914 Borshi i vjetër u dogj nga shovinist grek, banorët shkuan si refugjat në Vlorë dhe vetëm disa prej tyre u kthyen për të ndërtuar shtëpitë e vjetra. Kështjella është monument i kategorisë së parë. Kjo kështjellë ka ende në bedenat e saj pjesë të artilerisë së rëndë të përdorura në beteja. Brenda kështjellës është një objekt religjos me vlera të arkitekturës dhe artit mural. Kështjella është e famshme për pozitën e saj strategjike që krijon mundësinë për fushë pamje dhe kontroll në mbarë brigjet e detit Jon në tre shtete. Pamje e rivierës nga bedenat e kështjellës së Borshit është një mrekulli me atraksion të veçantë për turist e vizitorë.


Borshi Castle .
Borscht is an ancient village . His castle dates back to the fourth century BC . This medieval fortress known as the Citadel of Sopot . There are three meters thick walls made ​​of large stone blocks and occupies 5 hectares area . It is a symbol of resistance men and women Labëria known songs and bravery of the Albanian resistance . In 1417 fell to the Ottomans . To become a series of battles between insurgents and invaders Himariot . In 1914 borscht old Greek chauvinist burned , residents went as a refugee in Vlora and only some of them returned to the old houses built . The castle is a monument of the first category . This castle is still in its pinnacles of heavy artillery piece used in battle . Inside the castle is a value object religjos architecture and mural art . The castle is famous for its strategic position allows to view and control the area around the shores of the Ionian Sea in the three countries . Riviera view from the castle battlements Borshi is a miracle in particular tourist attraction of visitors .
Qeparo Fshat
Dëshmohet si vendbanim i vjetër i shekullit IV para erës së re. Që në shekullin e XV njihet me këtë emër apo shqiptuar si Kleparo apo Keparesh. Mbart kështjellën Ilire të Karosit si monument Kulture. Gjatë shekujve XVIII – XIX fshati ishte i rrethuar me mure të vjetra fortifikuese. Fshati shtrihet buzë detit Jon dhe shquhet për kultivim të agrumeve dhe ullirit.


Countryside Qeparo
Demonstrating how old settlement fourth century BC. Since the fifteenth century known by this name or imposed as Kleparo or Keparesh. Bears Karosit Illyrian castle as a monument of culture. Over the centuries XVIII - XIX village was the old walled fortification. The village lies the Ionian sea and is known for the cultivation of citrus and olive.
Saturday, October 12, 2013

Albanian Alps - Theth in summer 2013... experience Tourist


Visit the link to see more videos on theth made ​​by foreign tourists and their experience in the Albanian Alps and authentic tourism
http://www.youtube.com/user/irasbieszczady/videos

Reportazh/ "Majat e Ballkanit" udhëtim në Theth


TIRANA - am 2570 meters above sea level . Theth . 70 kilometers from the city of Shkodra and silver hand on the crown of the Albanian Alps . I eyed the Radohimë in Sheep neck in neck deer and a little further , my eyes lowered and resting Jezerca craggy peaks . View more magic there . This place has long been declared a National Park and occupies an area of ​​2630 hectares , mainly forest with beech, pine and white spruce , but now with shrubs in autumn , fry and look as beautiful fires shared national path , piece - Bogaj piece from the side . I'm in a epic called Theth . A name derived from the word thedhë - deep ( Geg dialect form of upper ) and over the centuries became the Theth . Here , the votes of almost 70 years of area residents are left only numuruar , for 50 years.

But right after 1990 , so distorting the free wills of unscrupulous people . I'm in one of the pearls of nature Albanian Albanian state where almost entirely absent . And hand the " mother " of almost 7 years here has extended state German friend . Through its Embassy in Tirana and GIZ - a German foundation that is implementing a project of disas years : " Peaks of Balkans " - Maya Balkans , including among the Albanian Alps and the Highlands of Mujo and Halili , even those of Kosovo Montenegro . This year the project won the " Tourism of Tomorrow " competition in Word 2013 Travel and Tourism Council .