.

Search in This Blog

Translate

Sunday, March 31, 2013

Albania Tourism, Pastrimi i Kalas se Ishmit 30/03/2013


..

Hoteleri-Turizem Albania dha kontributin e tij ne aktivitetin e organizuar nga Rojet e Kepit te Rodonit (Rodon Cape Guards) by Tirana Express--
<Informazion>
Rojet e Kepit te Rodonit është një grup qytetaresh që punon për të parandaluar degradimin e mëtejshëm të Kepi dhe rivendosjen e zonave të ndotura në gjendjen e tyre të pandotur. Në fund të fundit ne besojmë se Rodonit Kepi duhet të bëhet një "Reserve Natyra e mbrojtur".
<Pershkrimi>
Eshtë një projekt në vazhdim që ndërtohet rreth idesë së restaurimit, ruajtjen dhe promovimin e Rodonit Kepi mbi bazën e vullnetarizmit duke inkurajuar në mënyrë aktive dhe organizimin e njerëzve për të vizituar zonën e për aktivitete të ndryshme mjedisore dhe kulturore.
Informazioni
Rodon Cape Guards is a citizens'group that works to prevent further degradation of the Cape and restore the polluted areas to their unpolluted state. Ultimately we believe that Rodon Cape should become a "Protected Nature Reserve".
Descrizione
Rodon Cape Guards ( 
https://www.facebook.com/Rojet.e.Kepit.te.Rodonit?fref=ts ) is an ongoing project that builds around the idea of restoring, preserving and promoting Rodon Cape on the basis of voluntarism by actively encouraging and organizing people to visit the area for various environmental and cultural activities.

No comments:

Post a Comment